วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2552

เรื่องที่ 1

จุดประสงค์
1. ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
2. หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห
3.หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

เนื้อหา
ดดดดดดดดดดดดดดด การคูณ ดดดดดด
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

เรื่องที่ 2

วัตถุประสงค์
1. หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห
2.ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
3. ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
4.ภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภภ

เนื้อหา
เเกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

เรื่องที่ 3

วัตถุประสงค์
1.ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
2.หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห
3.หหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห

เนื้อหา
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
ฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ